Kategoria: Psychologia. Data powstania: 29.10.2009

44Szukając go wkraczamy, jak zresztą w przypadku większości pytań filozoficznych w obszar transcendencji, umysł wiedzie nas na manowce, wkraczamy w obszar, w którym rodzi się coraz więcej pytań i w końcu trafiamy w miejsce, z którego nie da się uciec, w miejscu tym roztacza się widok na ogrom rzeczy o których nie mamy pojęcia, które nas przerastają i na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu. Uczucie, które temu towarzyszy to moim zdaniem strach, może właśnie tak wielu z nas w akcie obrony przed tym uczuciem nie zastanawia się nad tym głębiej, stąd też racjonalizm i poruszanie się bezpiecznymi, poznanymi ścieżkami. Stąd także wynika mnogość myśli i szkół filozoficznych. Filozofem może być każdy z nas dla samego siebie, jednak nie posiadając odpowiedniej wiedzy oraz charakterystycznego sposobu myślenia nie będziemy w stanie znaleźć tego, czego szukamy, będziemy tylko podróżnikami zapędzonymi na granice tego, co niepojęte. Epistemologia albo teoria poznania, ewentualnie gnoseologia – dział filozofii zajmujący się relacjami między poznawaniem, poznaniem a rzeczywistością. Epistemologia rozważa naturę takich pojęć jak: prawda, przekonanie, sąd, spostrzeganie, wiedza czy uzasadnienie. I niewątpliwie bardzo ułatwia nam wszelkiego rodzaju rozważania na temat gnozy, czy też „istoty rzeczy samej”. Główne jej zagadnienia to percepcja, teoria wiedzy, teoria prawdy, psychofizyka. Jako odrębny dział filozofii została zapoczątkowana przez Kartezjusza, jednak już w pierwszym okresie filozofii starożytnej filozofowie przyrody i sofiści głosili pewne tezy na temat poznania, z których wiele antycypowało podstawowe zagadnienia epistemologii. Teoria wiedzy – Co to jest wiedza (poznanie), to problem definicji wiedzy, a co jest wiedzą, to problem kryterium wiedzy. Jak dotrzeć do wiedzy, czyli jaka jest właściwa droga poznawania, to problem sposobu poznania. Rozdzielając dwa główne nurty w tej kwestii rozróżnia się: empiryzm genetyczny mówiący, że źródłem poznania jest doświadczenie i racjonalizm genetyczny, który twierdzi, że jest nim rozum. Spór toczy się też o to, czy istnieje wiedza wrodzona, czy nabywamy ją wraz z doświadczeniem, czyli o pochodzenie poznania. I tu mamy też dwa główne stanowiska: empiryzm genetyczny (aposterioryzm) i racjonalizm genetyczny (aprioryzm, natywizm). Naturą poznania naukowego zajmuje się filozofia nauki. Czy wiedza jest w ogóle możliwa i jak bronić się przed zarzutami sceptycznymi to problem sceptycyzmu.Teoria prawdy- poszukiwanie definicji prawdy jest problemem podstawowym dla epistemologii. Tak jak w przypadku teorii wiedzy, teoria prawdy poszukuje jej definicji i kryterium bycia prawdą. Czy prawda istnieje i czy jest poznawalna, to zagadnienia blisko spokrewnione z problemem sceptycyzmu. Wiedza wspiera się na pojęciu prawdy, stąd pojęcie to jest podstawowe dla całej filozofii.Ujęcie zagadnienia percepcji w osobny dział filozofii traktujący wyłącznie o tym zagadnieniu świadczy o jego powadze. Związek percepcji z rzeczywistością, jak już wspominałam jest nierozerwalny, głęboki i niepojęty dla większości z nas, podobnie jak każde z tych zagadnień omawiane osobno. Niemniej jednak jest nieodłączną częścią naszego życia, naszych rozmyślań i osobowości. Wszyscy ulegamy nieraz czarowi ludzi charyzmatycznych, będących opiniotwórcami, dlatego też nasze pojmowanie rzeczywistości niejednokrotnie zależy od momentu życia w jakim aktualnie się znajdujemy i może ulegać większym lub mniejszym zmianom przez całe życie, podobnie jak podejmowane przez nas próby dopasowania zdolności percepcyjnych do otaczającego nas świata i ludzi.

Kategoria: Psychologia. Data powstania: 13.10.2009

14Czym naprawdę jest percepcja? Czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? A jeśli tak jest, to w jaki sposób powinniśmy tłumaczyć sobie zjawiska, które z racjonalnego, czyli typowo zmysłowego punktu widzenia nie mają sensu? Każdy z nas ma podobne wątpliwości i pytania, moim zdaniem wynika to z faktu, że istnienie percepcji pociąga za sobą istnienie całego szeregu zjawisk, z których niewątpliwie najistotniejsza wydaję się być wyobraźnia. Związek wyobraźni z percepcją, zarówno zmysłową, jak i pozazmysłową jest oczywisty, zwłaszcza, gdy uświadomimy sobie, że wyobraźnia (będąca podobnie jak percepcja jednym z procesów poznawczych) to nic innego jak przetwarzanie przez umysł szeregu bodźców odbieranych między innymi poprzez receptory percepcyjne czyli obrazy, dźwięki, wrażenia dotykowe, czy zapachowe. Wyobraźnią można także nazwać przewidywanie zdarzeń mogących zaistnieć w przyszłości na podstawie dostępnych już w chwili obecnej przesłanek, co jest po prostu elementem procesu uczenia się, nieodłącznie związanym z percepcją, wreszcie jest to umiejętność przekazywania w sposób artystyczny świata, jaki postrzegamy w sposób subiektywny, bowiem każdy człowiek postrzega świat nieco inaczej, co z kolei przekłada się na ogromne bogactwo form artystycznej ekspresji.Ciekawym następstwem percepcji są takie zjawiska jak hipnoza, podatność człowieka na sugestie, czy przekazy podprogowe. Hipnoza, odmienny stan świadomości, pomiędzy snem a jawą, charakteryzujący się wzmożoną podatnością na sugestię, chociaż niekiedy bardzo przypomina sen – snem nie jest. Dowodzą tego badania elektroencefalograficzne mózgu. Inną częstotliwość mają bowiem fale mózgowe człowieka śpiącego, inną rozbudzonego, a jeszcze inną zahipnotyzowanego. Stan hipnotyczny jest naturalnym stanem umysłu występującym u ludzi często podczas dnia. Jest pogłębionym stanem koncentracji – a poprzez to ograniczeniem spostrzegania tego, co jest poza polem koncentracji. Z kolei percepcja podprogowa to rejestrowanie informacji bez świadomości ich spostrzegania. Dotyczyć może zarówno bodźców wzrokowych jak i słuchowych, które trwają zbyt krótko, by mogły zostać świadomie zarejestrowane (w przypadku percepcji wzrokowej oznacza to bodźce trwające krócej niż 0,04 sekundy) albo są zamaskowane innymi bodźcami.Percepcja jest także ściśle powiązana z marzeniami sennymi które mogą być odpowiedzią umysłu na zjawiska, jakich doświadczył w ciągu dnia wzbogaconymi o wątki fantastyczne czy kryminalne, z jakimi spotkaliśmy się wcześniej (np. oglądając telewizję lub czytając książkę). Ogrom marzeń sennych, fakt, że w warunkach skrajnego fizjologicznego, psychicznego lub fizycznego wyczerpania zapadamy w tak zwane mikrosny lub doświadczamy halucynacji wpływa na podstawowe wątpliwości związane z procesami percepcyjnymi i rodzi podstawowe, przytoczone przeze mnie na samym początku tego punktu pytanie mianowicie czy powinniśmy wierzyć w to, co widzimy? Każdy czasem doświadcza zjawisk, z których istnienia może nie zdawać sobie sprawy, a najnaturalniejszą odpowiedzią na takie doświadczenie jest po prostu jego odrzucenie.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu.