Kategoria: Psychologia. Data powstania: 18.12.2009

42Lęk o charakterze społecznym staje się coraz powszechniejszy i ma dalekosiężne konsekwencje.Można zaobserwować coraz większe nasilenie lęku u współczesnego człowieka. Lęk powstaje na skutek zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Zagrożeniami zewnętrznymi mogą być różnego rodzaju niepowodzenia, trudności, przeszkody czy klęski życiowe, jakie napotyka się na drodze życiowej. Bardzo często wywołują one stany określane mianem frustracji. Do zagrożeń wewnętrznych z kolei można zaliczyć nierozwiązane konflikty, które powodują ogromne lęki związane z wyrzutami sumienia, poczuciem wstydu, poczuciem winy, obawą przed utratą godności, a także zmniejszaniem się poczucia własnej wartości. W życiu psychicznym jednostki bardzo ważna rolę odkrywają konflikty miedzy potrzebami natury biologicznej, które są związane z ośrodkami podkorowymi w mózgu, a potrzebami natury społecznej, uzależnionymi z kolei od kory mózgowej, wyżej zorganizowanej części mózgu. To właśnie te sprzeczne dążenia, w największym stopniu wpływające na zachowanie się jednostki są podstawowym źródłem lęku współczesnego człowieka. Konflikty, jakie przeżywa jednostka podczas swojej wędrówki życiowej są częste i jednocześnie nieuniknione.Istnieje wiele konfliktów w życiu jednostki, które dezorganizują życie psychiczne jednostki i jednocześnie zmuszają ją do nieustannych wyborów. Jednym z najistotniejszych rodzajów konfliktów we współczesnym świecie są te związane z dążeniem do odczuwania przyjemności a lękiem przed oceną ze strony opinii publicznej, strachem przed wyrzutami sumienia, czy też lękiem przed karą. Z kolejnym rodzajem mamy do czynienia wówczas, kiedy jednostka z jednej strony dąży do osiągnięcia czegoś dla niej znaczącego, do poczucia dominacji, a z drugiej strony wiąże się to z odczuwaniem lęku przed kompromitacją, ośmieszeniem się czy też przed faktycznym niepowodzeniem. Trzeci rodzaj związany z występowaniem istotnego konfliktu ma miejsce wtedy, gdy jednostka chce być niezależna, wolna do otoczenia, nieobciążona żadnymi obowiązkami, a jednocześnie pragnie, aby to otoczenie ją wspierało, udzielało pomocy i opieki. Z jednej strony chciałaby więc być samowystarczalna, pozbawiona jakiejkolwiek odpowiedzialności, a z drugiej mieć stałe i pełne wsparcie ze strony bliskiej jej społeczności.

Mój prywatny blog - piszę o rzeczach ciekawych i często poruszających.

Do otyłości prowadzi przede wszystkim parę rzeczy których moglibyśmy uniknąć gdybyśmy je przestrzegali. Jest to sześć prostych zasad które pozwolą nam uniknąć otyłości i wszelkich chorób układu pokarmowego. Przyczyn otyłości trzeba szukać w nieregularnym jadaniu posiłków, a najważniejszego obiadu. ortodoncja warszawa